2013. február 19., kedd

Szegénnyé lett, hogy meggazdagodjunk - 2Kor 8:1-9

 
Az Úr Jézus gazdagsága, szegénysége, és a mi meggazdagodásunk
2Kor 8:1-9
 
      Pál apostol itt az adakozásról beszél. Az adakozásban 10% volt a norma.
v Pál tudatosan adakozásra serkenti a korinthusiakat. Úgy tárgyalja ezt, mint akinek semmilyen érdeke nem fűződött hozzá: nem önmagáért jár közben, hanem a Júdeaiakért.
v Az ÚSz-ben nem az összeg volt a fontos, hanem az indíték: az, hogy miért és milyen érzülettel történik az adakozás.
v Pál nem azt mondja, hogy adjanak, mert nekik van miből… Jól megy soruk… Példaként állítja a macedóniakat, akik erejükön, lehetőségeiken felül adakoztak, Üldözéseik között nem magukra gondoltak.
v A kegyelem indította őket az adakozásra. Ők kérték, hogy adakozhassanak.  
      Hittestvéreikről volt szó. A szolgálatnak tettekben kell megnyilvánulnia. A szolgálat: kegyelem.
      Jézus mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” – ApCsel 20:35.
      Adakozásuk felülmúlta Pál várakozását is. Mi volt ennek a titka?
v Az, hogy előbb önmagukat adták az Úrnak. Aki magát az Úrnak adta, annak nem nehéz adni.
v Az Úré s föld, és ami betölti (Zsolt 50:12). A végtelenségig adakozhatsz, mert Istent nem tudod „elkölteni”. Isten kiapadhatatlan. 
      A jó példa követőket szül. A korinthusiak követték a macedóniaiak példáját. Mindenekelőtt a testvéreink felé van felelősségünk, és utána a felebarátaink felé.
v Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?” – 1Jn 3:17.
      A macedóniakon kívül Pál apostol az Úr Jézus példáját említi: gazdag volt, de szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodhassunk.
v Ez az igevers csodálatos tömörséggel foglalja össze a karácsony lényegét.
 
I. Az Úr Jézus gazdagsága
      Sok bőkezű ember létezett, de senki nem adott annyit, mint „a mi Urunk, Jézus Krisztus”.
      Ő valóban gazdag volt.
      Mennyire volt gazdag?
v Övé a földkerekség, és ami betölti (Zsolt 50:12).
v Övé a menny. Ott számtalan angyal szolgál Neki, akik azt teszik, amit rájuk bíz (Zsolt 103:20).
v Bölcsessége felmérhetetlen (Kol 2:3).
      Mindenható volt.
v Hatalma szavával hordozza a mindenséget (Zsid 1:3).
v Rászólt a tomboló viharra, és az engedelmeskedett.
 
II. Az Úr Jézus szegénysége
      Szegénnyé lett.
v Mennyire szegény? Bepólyálták és jászolba fektették. Ekkor semmi sem látszott gazdagságából és hatalmából!
      Izráel leglenézettebb vidékén nőtt fel, Názáretben.
v „Származhat-e valami jó Názáretből?” – Jn 1:46
v Nem volt hely, hová fejét lehajtsa (Mt 8:20)
v Nem volt pénze a templomadóra (Mt 17:24-27)
v Csónakot és szamarat – kölcsönkért. – Lk 5:3. Mt 21:2-3.
v Egész vagyona egy ruhadarab volt, amire halálakor sorsot vetettek. Ezt a ruhát is bizonyára ajándékba kapta (Jn 19:23-24. Lk 8:2-3).
v A sír is másé volt, amelybe fektették: És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, és elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott; – Mt 27:59-60
v Mikor a barátokra szüksége lett volna, azok is cserbenhagyták – Mk 14:50.
v Az egyetlen, ami megmaradt neki, (és ez megmarad minden embernek): Isten. De Jézus valódi és rettenetes szegénysége végül abban mutatkozott meg, hogy az Isten is elhagyta őt!
 
III. Az Úr szegénysége általi meggazdagodásunk
      Mi hihetetlenül szegények voltunk a bűneink miatt.
v Most pedig „megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával” – Ef 1:3
v Lettünk örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak – Róm 8:17
v Hajlékunk lehet az atyai házban – Jn 14:1-3
      Mindez: „érettetek” történt. Értünk!
v Jézus születése, halála, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, pünkösd - minden, érettünk történt! Karácsony is érettünk van!
      Nem azért, ahogyan sokan ünneplik ezt:
v Sokakban már a karácsony előtt felszültséget szül a „teljesítménykényszer”. Úgyhogy, alig várják, hogy eljöjjön a karácsony, hogy a templomban megpihenjenek egy kicsit.
v Mennyi mindent el kell végezni!
Ø - Vásárolni kell, ki kell találni valamit, hogy kinek mit;
Ø - értelmetlenül, erőnk felett költekezni kell;
Ø - be kell csomagolni, fel kell adni, el kell vinni, s mindezt határidőre, dec. 24-e előtt;
Ø - közben takarítani kell;
Ø - szükségtelenül sokat sütni, főzni;
Ø - és ráadásul örülni kell, annak is, amiben semmi örömet nem lelsz egyébként;
Ø - és viselkedni kell a kiállhatatlan rokonok előtt is jó képet kell vágni. Évente egyszer találkozunk…  az ember nem járathatja le magát, nem vallhatok szégyent...
      Jézus Krisztus szegénysége meggazdagított. Ezt ünnepeljük!
 
Befejezés
      Az Ő gazdagságnak fényében már egyáltalán nem nehéz az adakozás!
      A földi dolgokkal is úgy van, mint a mannával: 2Móz 16 – amit megtartottak másnapra, megférgesedett!


Nincsenek megjegyzések: