2013. május 14., kedd

Az üdvösség feltételes ajándéka - 1Pt 1:13-25n  E bevezető szakasza ennek a levélnek az üdvösség ajándékáról szól.

I. Az üdvösség ajándékának jellemzői (haszna) – 13-17. v.
n  13 Annakokáért felövezvén elmétek (dianoia) derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.  14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;  15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;  16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.  17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét.
n  „felövezvén elmétek derekait…” Mit jelent ez?
n  „józanok” – Akik nemcsak nem részegek, hanem absztinensek (egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt). Az alkohol a halálnak, a sebeknek, a betegségeknek és a reménytelenségnek jelképe. Lásd: Péld 20:1. „A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!”
v Állandó figyelmesség, riadókészültségnek kell jellemeznie, mert a sokféle újító eszme mérgező lehet. Találmányok (gyógyszer), egyetemi zárt közösségek… - fertőznek.
v Page Patterson New Orleansban: - Ismered-e Jézus Krisztust? - Én vagyok Krisztus (ez részeg volt). A másik: „Szerintem Krisztus a Sátán testvére… ( - ez meg szellemileg volt részeg!).
n  „tökéletesen” – teleios – mindvégig, teljesen.
n  „reménykedjetek” – Péter a reményt emeli ki (Pál a hitet, János a szeretetet).
n  „engedelmes gyermekek” – akik Istennek engedelmeskednek.
v „ne szabjátok magatokat” – az engedelmesség ebből áll.
v előbbi életünket a „tudatlanság” jellemezte.
n   „szent Az, aki elhívott” – az alapvető követelmény. 3Móz 11:44.
n  „félelemmel” – vagyis istenfélelemmel.

II. Az üdvösség ajándékának megszerzése – 18-20. v.
n  18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;  19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:  20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek.
n  Megváltásra van szükség!
v a megváltás szükségessége
v a megváltás ára – „nem veszendő holmin”, „drága véren”, „hibátlan és szeplőtlen Bárányén”
v a megváltás terve – „el volt rendelve a világ megalapítása előtt”

III. Az ajándék célja – 21-23. v.
n  21 Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.  22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;  23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.”
n  Hit, remény és szeretet. Újjászületés az Ige által.
v A hit tárgya: Jézus feltámadt.
v A reménység: a halálon túli életben, örök életben.
v A szeretet nem független a környezettől, a kapcsolatoktól. Isten törvényei nem relatívak.

Befejezés - Az ajándék állandósága – 24-25. v.
n  „24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:  25 De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.”

Nincsenek megjegyzések: