2013. december 26., csütörtök

Isten kijelentett titka - Kol 1:19-29


Isten kijelentett titka
Kol 1:19-29 (27)

      A háttérben egy lelki harc folyt. A kolosséi gyülekezet tagjai pogányokból lettek hívők. Pogánynak nevezték azt, aki nem volt zsidó. Hányan vannak itt, akiknek ereiben zsidó vér folyik?  - Tehát, mi is pogányok vagyunk.
       A pogányokat a zsidók megvetették. Kutyáknak nevezték őket. Nem ehettek együtt velük, nem dolgozhattak együtt velük. Ha vásároltak tőlük valamit, azt meg kellett most, hogy tiszta legyen.
       Ez a mentalitás a gyülekezetre is kiterjedt. Nehezen fogadták el, hogy a pogányok is üdvözülhetnek.
       Lásd: Kornélius - ApCsel 10-11. A zsidók úgy vélték, hogy a pogányokat előbb körül kell metélni, mielőtt bemerítkezhetnének. Nem lehetnek keresztyének, Istentől elfogadottak, megváltottak, ha előbb nem lettek zsidók.
       Isten azonban másképp látta. Ezért, Kornéliusnál is rövidre zárta a folyamatot. Mikor látták, hogy ugyanúgy kapták a Szentlélek ajándékát, mint ők is kezdetben – elfogadták őket testvéreiknek. „Ki tilthatja el tőlük a vizet…?”

I. A titok tartalma – 26-29. v.
26 Tudniillik ama titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szentjeinek, 27 Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: 28 Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; 29 Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik.
       Ef 3:3a. 5-6.3 Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot… 5 Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: 6 Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az Ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által.”
       Kol 1:25b-2725 …hogy betöltsem az Isten Igéjét… 26 Tudniillik ama titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szentjeinek, 27 Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége.”
       Róm 16:25-27 – MBT25 Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint – ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, 26 de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére.”
       Gal 4:24-26. 28. – 24 Ezek mást példáznak: mert azok az asszonyok a két szövetség; az egyik a Sinai hegyről való, szolgaságra szölő, ez Hágár; 25 Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. 26 De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. 28 Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.”
v Az Úr Jézus is beszélt a mennyek országának titkairól. Mt 13:10-11.
v Titok: a zsidók ideiglenes megkeményedése. Róm 11:25Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy.”
v Titok: az elváltozás – 1Kor 15:51Íme, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.”
v Titok: a házasság – Ef 5:32 – „Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.”
v A kegyesség titka – 1Tim 3:16És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.”
v A törvényszegés titkos bűne – 2Thessz 2:7Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”
v Jel 10:7Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az Ő szolgáinak a prófétáknak.”
       28 Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban;

II. A titok közlése, kinyilatkoztatása – 19-23a. v.
19 Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség; 20 És hogy Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. 21 Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett 22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangéliom reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt;
<  Ez az ÓSz-ben rejtve volt. Ez azt jelenti, hogy a próféták nem értették – de prófétáltak felőle.
v 1Pt 1:10-12 – „A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: 11 Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időőre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.”
v Ézs 11:10És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.”
v Ézs 42:6-76 Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 7 Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.”
v Ézs 49:66 Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetségeinek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!”
v Ézs 56:8-98 Így szól az Úr Isten, a ki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez! 9 Mezőnek minden vadai! jertek el enni, erdőnek minden vadai!”
v Ézs 60:13-14 – „13 A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudár cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem. 14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megutálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.”
v Lásd még: Zsolt 117.
       A kijelentésnek progresszív jellege van.
       A pogányok nem Izráel engedetlensége miatt üdvözülnek, hanem az ő üdvösségük mindig is benne volt Isten tervében. De nem értették ezt, mert csak most lett kinyilatkoztatva.
v  A zsidók nem jól értették a próféciákat: ezért feszítették meg Krisztust. Nem úgy kell értelmezni a próféciákat, ahogyan a zsidók tették! Akkor hogyan kell érteni? Úgy, ahogyan a kolosséi levélben, és ahogyan az Efézus 1-2-3-ban le van írva.  Ez a próféciák megértésének kulcsa.
v Sion – a Gyülekezet.
v Ábrahám fiai – akik hisznek Jézus Krisztusban.
       Ef 3:4b-6megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől; 5 Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: 6 Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által.”

III. A titok szolgálata, sáfársága – 23b-25. v.
„…amelynek lettem én Pál szolgájává. 24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, ami az egyház; 25 Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten Igéjét.”
       Pál apostol, a pogányok apostola, ennek a titoknak lett a szolgája.
v „Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint” – 25. v.
       Erről beszél az Efézusi levélben is.
v Ef 3:1-3 „Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek a pogányokért; 2 Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; 3 Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot…”
v Ef 3:8Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végéremehetetlen gazdagságát.”
       Gal 1:11-1611 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; 12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. 13 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. 14 És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. 15 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, 16 Hogy kijelentse az Ő Fiát én bennem, hogy hirdessem Őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.”

Nincsenek megjegyzések: