2017. augusztus 26., szombat

Apostoli rendelkezés a szolgálatról - 1Tim 5:1-25

Apostoli rendelkezés a szolgálatról
1Tim 5:1-25

n  A Bibliának van mondanivalója arról, hogyan kell bánni az öregekkel és özvegyekkel. Erről beszél Pál apostol az 1-16 versben.
v  5Móz 10:18-19 – 18 (Isten) Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot. 19 Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földén.”
v 5Móz 24:17 –  „17 A jövevénynek és az árvának igazságát el ne csavard; és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba.”
v Ézs 1:17 – 17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.”
v 5Móz 14:29 –  „(a harmadik esztendő végén) 29 És eljön a lévita (akinek nincsen része és öröksége te veled,) és a jövevény, árva és özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, és esznek és megelégszenek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, amelyet végzel.”
v Zsolt 94:5-6 – „5 A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. 6 Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.”
v Mal 3:5 – 5 Mert ítéletre indulok hozzátok… azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.”
n  A 17-25. versben az elöljárókkal való bánásmódról beszél.

I. Az özvegyekről
n  Hogyan kell viszonyulniuk a fiataloknak az idősebbekhez, főképp az özvegyekhez?
n  Az alapelv – 1-2. v. - „1 Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed, mint atyádat; az ifjabbakat, mint atyádfiait; 2 Az idősb asszonyokat, mint anyákat; az ifjabbakat, mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.”
n  Az alapelv alkalmazása – 3-16. v.
v Nem minden özvegyasszonyra vonatkozott, amit Pál apostol parancsolt: 3 Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld.” – 3. v. De kik ezek?5 A valóban özvegy és magára hagyatott asszony (pedig) reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.” – 5. v.
n  A segíteni való özvegyasszony minősítése:
v - a kor kritériuma – min. 60 éves – „9 Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék” – 9a. v.
v - a háztársi hűség kritériuma – „egy férj felesége lett légyen” – 9b. v. Ugyanezt a követelményt látjuk a püspöknél (3:2) és diakónusaiknál (3:12). A jelentése az, hogy hűséges volt a házasságában, és nem elvált személy. A házastársi hűség ennyire fontos Isten szemében.
v - vendégfogadás kritériuma – 10. v. - 10 Akinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos volt.
v - a szolgálat kritériuma: 10 Akinek jó cselekedetekről bizonysága van;… ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített” – 10a.d.e. v.
v - a gyermeknevelés kritériuma: ha gyermeket nevelt” – 10b. v.
v - a könyörület kritériuma: ha vendéglátó volt” – 10c. v.
v - Összefoglalás: „ha minden jó cselekedetben foglalatos volt” – 10f. v.
n  A fiatal özvegyasszonyokat mellőzd, - nem azért, mert nincs rá pénzügyi lehetősége a gyülekezetnek, hanem mert:
v - később férjhez akarnak menni – 11. v.
v - dologkerülők lesznek – 13a. v.
v - házról-házra járnak – 12b. v.
v - fecsegők lesznek – 12c. v.
v - más dolgába avatkozók lesznek – 12d. v.
n  Ezek számára a parancs: 14 Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.” – 14. v.
v  A pozitív felhíváshoz egy negatív figyelmeztetés is társul: „15 Mert némelyek már elhajlottak a sátánhoz.” – 15. v. Ez valószínű, hogy erkölcstelen magatartásra utal.
n  A munka és hasznos elfoglaltság – gyermekkortól kezdve, – a szülők feladata!
v  Aki pénzt ad gyermekének kezébe, anélkül, hogy megdolgozott volna érte, azzal olyan kárt tesz vele annak életében, hogy fel sem tudja mérni! Ne kíméld meg gyermekedet a munkától?
n  A családtagoknak az öregekről való gondoskodása már akkor elvárás volt:
v  16 Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, akik valóban özvegyek.” – 16. v.
v és „4 Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.” – 4. v.
v Hasonlóképpen, a 8. v. – „8 Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.”

II. A gyülekezet elöljáróiról
n  Anyagi támogatás – 17-18. v.
v 17 A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. 18 Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.
n  Megérdemelt bánásmód – 19-21. v.
v 19 Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. 20 A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. 21 Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.
n  Példamutatás elvárása – 22. v. 24-25. v.
v 22 A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. 24 Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is. 25 Hasonlóképpen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és amelyek másképpen vannak, azok sem titkolhatók el.
n  Bátorítás az egészséges életmódra – 23. v.

v 23 Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.

Nincsenek megjegyzések: