2016. december 30., péntek

Women in the Books of Samuel - by István Borzási


Megjelent angol nyelven a "Women in the Books of Samuel" című könyvecském.
Kapható az amazon-on.


2016. november 28., hétfő

Megyesi József - 1925-2016

Megyesi József
nyugalmazott nagyváradi lelkipásztor 
az Úrhoz költözött.
Élt 91 évet. 
(1925-2016)
Ezelőtt jó harminc évvel, több hetet laktam együtt a Megyesi házaspárral, a Forajului sétányi tömbházlakásukban. Mint fiatal teológus, akkor legációs szolgálatomat teljesítettem Nagyváradon. Érthető, hogy sok időnk volt a beszélgetésekre, úgy kettesben... Napról napra egyre többet tanultam tőle abból, ahogyan mindennapjait élte, családját kezelte, és a szolgálatokra felkészült. Sajátos stílusban, közvetlen baráti kapcsolatban maradtunk. Ennek egyik gyümölcse az lett, hogy elvállalta megrajzolni imaházainkat, amelyeket aztán a négyszólamú énekeskönyvünkben kinyomtattunk. 
Egy immár letűnt kornak volt a tanúja és harcosa. Hű volt mindhalálig. 
Emléke legyen áldott!

2016. június 23., csütörtök

Isten szolgájának reménysége - Zsolt 16,1-11

Isten szolgájának reménysége

Zsolt 16:1-11
1 Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 2 Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
3 A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. 4 Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatukat és nem veszem nyelvüket ajkaimra.
5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 7 Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.

n Dávid miktámja, mint Zsolt 57. 58. 59. 60.
n Krisztusról szól, és a Krisztusban lévőkről.
n Kedves nép, kedves osztályrész, kedves állapot.

I. Az Úrról – 1-2. v.
1 Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 2 Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
     Az Úrral való helyes viszony: „Én Uram vagy Te!”
     „Feletted való jóm nincsen!”
     „Tarts meg, őrizz meg!” – testőrség. Jób 7:20
     Mint pásztor a nyájat.
     Mint kotló a csibéit.

II. Az Úr népéről és ellenségeiről – 3-4. v.
3 A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. 4 Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatukat és nem veszem nyelvüket ajkaimra.
     A hívőkkel és hitetlenekkel való viszonyról van szó.
     „Szentek” – ApCsel 9:13. 23. 43.
     „Felségesek” - „Őfelsége”, „Nemes”, „Nemzetes”, „Főtiszteletű”, „Vitéz” – az igazi arisztokrácia!
     „Bennük van minden gyönyörűségem.”
     A többi8ek: „Akik más isten után sietnek” – v. 4.
     Sok bálvány = sok fájdalom: „megsokasodnak fájdalmaik”
     Nem áldozom áldozatukat!
     Nem ejtem ki nevüket!…

III. A jelenlegi áldásokról – 5-8. v.
5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 7 Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
     Jelenlegi áldások: az örökség.
     A léviták öröksége: az Úr. Lásd: JerSír 3:22-26 (24) – 22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!  23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!  24 Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.  25 Jó az Úr azoknak, akik várják őt; a léleknek, amely keresi őt.  26 Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.”
     Vándorok és zsellérek, jövevények még az ígéret földjén is. Zsolt 39:12. 1Krón 29:15.
     Józs 21 – Kéhátiták 13+10 város, Gersoniták – 13 város, Méráriták 12 város.
     4Móz 35:1-8. 1Kor 9.
     5Móz 18:6. 1 A Lévita-papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Úrnak tüzes áldozatjaiból és örökségéből.  2 Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között: Az Úr az ő öröksége, amint megmondotta néki.” (Józs 13:14. 33. 14:3-4.)
     minden és az Úr nem több mint az Úr önmagában
     Ezt vallották a mártírok, a pátriárkák
     „az Úr jobbkezem felől van”… „a Te jobbodon”…

IV. A jövőbeni áldásokról - 9-11. v.
8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
     Feltámadás.
     Teljes öröm.
     Gyönyörűségek.2016. június 9., csütörtök

I. Kórustalálkozó Krasznán - 2016. május 21.

Közel kilenc hónap szüneteltetés után újra írok. Közölni fogom majd a krasznai prédikációkat is, amiket a YouTube-on lehet majd megtekinteni, de előbb a szilágysági gyülekezetek énekkarainak első találkozójáról közlöm a videókat, három részben:
2015. szeptember 29., kedd

A négy „vérhold” spekuláció

A négy „vérhold” spekuláció
2015, szeptember 28.
(David Cloud után, röviden)

John Hagee 2013-ban írta a „Négy vérhold” című könyvét, amelyben bibliai igazságokat ötvözött hiábavaló emberi spekulációkkal. Fő mondanivalója abból állt, hogy egy sor közelgő ritka holdfogyatkozás összhangba kerül a zsidó ünnepekkel, amely nagy fontosságú prófétai eseményeket jeleznek. Erre utal a könyv alcíme: „Valami hamarosan változni fog”.

A könyvet nagy példányszámban vásárolták meg a sekélyes hitű evangéliumi hívők, akik „az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak”. (2Tim 4:3-4)

A könyvben ilyen dramatikus megállapítások olvashatók:
„A világ történelme hamarosan mindörökre megváltozik… erről beszél a közelgő négy vérhold… lesz-e, aki meghallja?” (Kindle változat, 326-328)
„Folyasd az olvasást, mert ez az üzenet Istentől olyan sürgős, hogy Isten szuverén módon pontos vonalba állította a napot és holdat, hogy tetrádot alkosson, egymást követő négy vérholdban. (Kindle változat, 498-501)
„Isten ezzel kiált nekünk: valami rendkívüli dolog fog történni hamarosan.” (Kindle változat, 2568-2572)
„A négy vérhold majdnem itt van. Készen vagy-e?” (Kindle változat, 244)

Ezek a kijelentések a következő TÉVES értelmezésre támaszkodnak:

(1) Azt feltételezi, hogy a vörös színű holdfogyatkozás ugyanaz, mint a prófétai kijelentés arról, amikor a nap elsötétedik, és a hold vérré változik. „Csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.” (Jóel 2:30-31. ApCsel 2:19-20) Lásd még: Mt 24:29. Lk 21:25-26. Jel 6:12-13. A valóság az, hogy a tetrádoknak és holdfogyatkozásoknak semmi közük sincs azokhoz az égi jelenségekhez, amelyekről a próféciák beszélnek.

(2) Azt feltételezi, hogy az utóbbi 500 évben észlelt tetrádok, amelyek zsidó ünnepekre estek, dramatikus események tanúi voltak, és ezért a 2014-2015-ös tetrádok is dramatikus események tanúi lesznek. Szerinte az 1493-94-es tetrád a zsidók Spanyolországból való kiűzetésével kapcsolatos, az 1949-50-es tetrád a modern Izráel állam megalapításával kapcsolatos, az 1967-68-az tetrád a hatnapos háborúval kapcsolatos. Ám ha jobban megfigyeljük, az említett események nem estek a tetrádok idejére! Csak spekulációval hozhatók összefüggésbe: a zsidók kiűzetése Spanyolországból 1492-ben volt, nem pedig 1493-94-ben. A modern Izráel megalapítása 1949-ben történt, míg a tetrád 1950-ben ért véget. A hatnapos háború 1967-ben volt, míg a tetrád 1968-ban ért véget. Tavaly a tetrádok április 15-re, október 8-ra, az idén pedig április 4-re és szeptember 28-ra estek. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy ezek valami isteni jelt mutatnának. Ezek csak John Hagee számára jelentenek természetfeletti eseményt.

(3) Azt feltételezi, hogy Isten mennyei jellel mutatja meg a mai világnak, hogy rossz irányba halad (Kindle változat, 1871). A valóság az, hogy nincs szükség égi jelre ahhoz, hogy ezt megállapítsuk. Különben, Isten sehol sem ígérte, hogy jelezni fogja, ha rossz irányba fordul a világ… Az írott Ige teljesen elégséges.