2017. június 22., csütörtök

1Pt 1,13-25 - Az üdvösség feltételes ajándéka, Borzási István

Az üdvösség feltételes ajándéka
1Pt 1:13-25

n  A levél bevezető része az üdvösség ajándékáról beszél – e második fele is.

I. Az üdvösség haszna – 13-17. v.
13 Annakokáért felövezvén elmétek (dianoia) derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. 14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; 15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; 16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. 17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét.
n  „felövezvén elmétek derekait…” (dianoia) Mit jelent ez?
n  „józanok” – Akik nemcsak nem részegek, hanem teljesen önmegtartóztatók. Az alkohol a halálnak, a sebeknek, a betegségeknek és a reménytelenségnek a jelképe. (Péld 20:1. „A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!”)
v A hívőt állandó figyelmesség, riadókészültség kell jellemezze, mert a sokféle újító eszme mérgező lehet. Fertőzés veszélye áll fenn mindenütt.
v Illusztr. Page Patterson New Orleansban: - „Ismered-e Jézus Krisztust?” – „Én vagyok Krisztus!” (- ez részeg volt). A másik: „Szerintem Krisztus a Sátán testvére”… ( - ez meg szellemileg volt részeg!).
n  „tökéletesen” (teleios) reménykedjetek – vagyis, mindvégig, teljesen. Péter a reményt emeli ki (Pál a hitet, János pedig a szeretetet).
n  „engedelmes gyermekek” – olyanok, akik Istennek engedelmeskednek, nem embereknek.
v „ne szabjátok magatokat” – ez az engedelmesség lényege. Ebből áll.
v amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek” - Előbbi életünket a „tudatlanság” jellemezte.
n  „szent Az, aki elhívott” – A szentség alapvető követelmény minden elhívott számára. 3Móz 11:44. Van elhívás az üdvösségre (ebben nincsenek fokozatok), és elhívás a szolgálatra (ebben vannak fokozatok).
n  „félelemmel töltsétek” – istenfélelemmel, Isten iránti tisztelettel.

II. Az üdvösség megszerzése – 18-20. v.
18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; 19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén: 20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek.
n  Nincs üdvösség Jézus váltsághalála nélkül. Megváltásra volt/van szükség!
v a megváltás szükségessége – „örökölt hiábavaló életetekből
v a megváltás ára – „nem veszendő holmin”, „drága véren”, „hibátlan és szeplőtlen Bárányén”
v a megváltás terve – „el volt rendelve a világ megalapítása előtt”

III. Az üdvösség célja – 21-23. v.
21 Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. 22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; 23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.”
n  Hit, remény és szeretet. Ez az újjászületett hívők jellemzője.
n  Az újjászületés az Ige (és a Lélek) által történik. Lásd: Jn 3:5 – „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába”.
v A hit tárgya: az, hogy Jézus feltámadt a halálból. Róm 10:9-10.
v A reménység: az, hogy van élet a halál után. Van örök élet.
v A szeretetet befolyásolja a környezet, a rendezett kapcsolat, a tiszta szív, a buzgóság.
v Isten igéje „él és megmarad örökké”. Isten törvényei nem relatívak.
n  Az emberi élet mulandóságával ellentétben az Ige állandó. Isten szava megbízható. „24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: 25 De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.”

Nincsenek megjegyzések: