2017. szeptember 4., hétfő

Az utolsó idők - 2Pt 3:1-18

Az utolsó idők
2Pt 3:1-18

n Ez a második levele Péternek.
n Mindkét levél összhangban van azzal, amit a próféták mondtak, amit az Úr Jézus mondott, és amit az apostolok hirdettek. (2. v.)

I. Az utolsó idők csúfolkodói – 1-7. v.
n Az Úr visszajövetele előtt teljes erkölcsi züllés lesz az egész világon. Erről szól az előbbi rész. (2. rész).
n Vannak, akik a 2. verset ismétlődni vélik Júdás apostol levelében: „minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva” (Júd 17. v.) De Péter nemcsak az apostolok beszédeire utal: „hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról” (2. v.).
v A csúfolkodók saját kívánságaik szerint élnek. Ők tagadják Jézus visszajövetelét és tagadják a teremtést és az özönvizet. Az uniformitáriánus nézet szerint gondolkoznak: „minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva” (4. v.)
<  Az ÚSz-ben csak a Filem és 3Jn nem foglalkozik az utolsó időkkel, Jézus visszajövetelével.
v Az első században sokan úgy gondolták, hogy az üdvösség, az elragadtatás, az örök élet még az ő idejükben megvalósul, elkezdődik.
<  Ez az elképzelés mindenekelőtt az Úr Jézus szavaira épült.
v „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek”… „magamhoz veszlek titeket”
v Ezt úgy értették, hogy nem fognak meghalni, hanem elragadtatnak.
<  Persze, később János írja a Jelenések könyvében, hogy „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” – de ez jóval később történt.
<  Pál apostol II. misszióútja során alakult thesszalonikai gyülekezet annyira komolyan vette ezt, hogy némelyek megszűntek dolgozni is… Miért is? Hiszen ha Jézus hamarosan visszajön, nincs semmi értelme…
v Pál levelet írt nekik, a Szentlélek ihletése alapján – amit talán maga Pál sem értett igazán.
v 1Thessz 4:13-18 - 13 Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységük.  14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.  15 Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.  16 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;  17 Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.  18 Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
<  Ekkor Pál még biztos abban, hogy „mi akik élünk”… „megmaradunk”… Megérjük az Úr eljövetelét.
v Ez lett volna Pál legnagyobb tévedése? Nem.
v A Biblia tévedhetetlen. Hogy mindkét gondolat belekerült a Bibliába, ennek célja van.
<  Egyéni éltünk vége és a világ vége nem esik egybe. Csak akkor, ha a mi életünkben visszajön Jézus.
v A thesszalonikai levél: Kr. u. 50.
v Korinthusi levél: Kr. u. 55-57
v 1-2 Tim és Tit: Kr. u. 65-67
<   „Mert én immár megáldoztatom…”
v Közben fiatal munkásokat készít a következő generáció számára.
<  Nem helyes, hogy az Úr Jézus visszajöveteléről keveset beszélünk!
v Inkább az individuális eszkatológiával foglalkozunk, - de a kozmikus eszkatológiával már nem annyira…
v Persze, látjuk a saját életünkben a mulandóságot: életünk leépül… és ez elszomorít.
<  De észre vesszük-e a kor jeleit is? Örülünk-e ennek?
v Az Úr visszajövetele az első hívőket a misszióra serkentette: „E világ bűnnel telve, / Küzdj igével ellene, / Testvéred sincs megmentve, / És a nap megy lefelé!” HH. 559.
v …„Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.” – Zsid 11:40
<  Az én életem biztosan csak egy generációs lesz: akár meghalunk, akár Jézus visszajön.
v Ezért, feladatunk van. „Most tehát munka vár még mindig énreám…”

II. Az Úr napja – 8-13. v.
n A 3. v. szerint a libertinisták és a parousia-tagadók azonosak.
v Jézus visszajövetelének tagadása a hitetlenségen alapszik. Jézus is figyelmeztetett arra, hogy lesznek, akik nem hisznek benne (Mt 24:45-51).
n Péter a parousiát a teremtés ellentétjeként fogja föl. A teremtés a kezdet, Jézus visszajövetele a világ végén lesz.
n Péter három világot különböztet meg: (mint a 2:5-ben is): a teremtettet, a mostanit és az eljövendőt.
v A régi világot víz pusztította el. A jelenlegi világ tűznek van fenntartva.
n Istennek más az időszámítása, mint a mienk.
n Mégis, Isten hosszútűrő és kegyelmes (2Móz 34,6).
v Az Úr eljövetele a tolvajhoz van hasonlítva, mint Mt 24:43-44-ban (vö. 1Thessz 5:2; Jel 3:3).
n A kozmikus elemek (csillagokra), és a teremtés elemei (Nap, föld, tenger, stb.) felbomlik.
v A sztoikusok kozmológiájában négy alapelem létezett (víz, tűz, föld, levegő). Ez is elmúlik. Kémiai fölbomlásról van szó.
n Van reménységünk, van jövőnk!
n A parousia elmaradása a hálaadásra ad okot, nem pedig a kétségekre.
n Manapság is sokféle csúfolkodás, gyalázkodás hangzik el a hívőkről. Divattá lett a keresztyéneket és a gyülekezetet bántani. Akik ezt teszik, azok nem tudják, hogy mit tesznek, mert vakok és süketek. Feslettségében és erkölcstelenségben élnek. Az utolsó időkben a gonoszság megsokasodik. A kilátástalanság és a reménytelenség megnő.
n A csúfolódók azt mondják, hogy nincsenek csodák. Tehát Jézus nem fog eljönni. Nem hisznek az Ő első ittlétében sem. Szerintük sem az nem volt igaz, sem ez nem lesz igaz.
v 2003-ban Londonban több pogány templomot látogattak meg, mint ahány keresztyén elment a saját felekezetének az istentiszteletére.
n Képzeljük el! Mentek le fürdeni az emberek. Nóé ott izzadt, egy felhő nem volt az égen. Ácsolta a bárkát, építette. Megkérdezték: mit csinálsz Nóé? Építem a bárkát, mert jön az özönvíz. Összenéztek. Hát igen, ez a Nóé, ez az egyisten-hívő mindig olyan fura alak volt. Mániája ez az özönvíz. S mentek tovább mosolyogva, nevetve, s talán gúnyolódva is. Nóé pedig dolgozott tovább.
n Aztán elkészült a bárka, bementek az állatok, és néhány ember. Isten becsukta utánuk a bárka ajtaját, és elkezdett szemerkélni az eső. Felnéztek a többiek az égre. Esik az eső. Kezdtek felbugyogni a földnek forrásai, egyre több lett a víz. Körülnéztek. Nem áll el az eső. Probléma lesz. Siettek haza, de nem állt el akkor sem. Egyre több lett a víz, és egyre kevesebb a szárazföld. Aztán már nem mosolyogtak, és nem nevettek, hanem eszükbe jutott az, amit Nóé mondott, és azt mondták: de jó lenne most a bárka védettségében lenni. De az ajtókat Isten bezárta, és többé nem tudtak bemenni. Egyre nagyobb lett a kétségbeesés. Egyre hangosabb a kiabálás és a sikoltozás. Talán behallatszott a bárkába is… Látni nem látták, mert az ablakok fölfelé nyíltak. Aztán egyre nagyobb lett a csend. S a végén minden elcsendesedett, csak a víz csobogását lehetett hallani. Hazudott az Isten? Nem. Jött az özönvíz, s azok menekültek meg, akik elhitték Isten szavát.
v Egyszer becsukja Isten az ajtót, és senki többet be nem mehet az Ő országába!
n Isten igazat mond, és nem hazudik.
n Péter figyelmeztet: Drága Testvéreim, jusson eszetekbe, ami Nóé idejében történt! Ez a világ gúnyolódik, gyalázkodik, és a keresztyének kiirtására ad tanácsot és biztatást ilyen-olyan fórumokon. Divatos lett a keresztyéneket és az egyházakat gúnyolni és csúfolni, s ha lehet, megsemmisíteni. Isten órája pedig csendben ketyeg. Egyszer bezáratnak az ajtók, és jön az ítélet.
v Isten soha nem késik el. A világ kezdetét is Ő határozta meg, és annak a végét is Ő tartja a kezében. Itt nem véletlenül történnek a dolgok.
n A mi elképzeléseink szerint sokszor lassú és késedelmes az Isten. Pedig Isten órája pontosan jár, nem késik el az ígérettel. A saját menetrendje szerint történik minden, mint a vasútállomáson. Nem én fogom meghatározni a vonatok közlekedését. Azt meghatározza a menetrend. Nekem kell igazodnom a menetrendhez, és nem a menetrend fog hozzám igazodni.

III. Pál írásai – 14-18. v.
n Péter ismeri a Pál apostol leveleit. Pált testvérének, a keresztyén hitben való társnak tartja, és apostolnak nevezi. Pál és Péter között nincsenek komoly nézeteltérések. Péter tud arról, hogy a páli leveleket is félremagyarázták.
n Péter tudatában van annak, hogy a Pál levelei egyenértékűek az ÓSz Írásokkal: 15 És a mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok; a miképpen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. 16 Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.”

n Erről Pál apostol is tudott: Kol 1:24-25 – 24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház; 25 Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten Igéjét.”

Nincsenek megjegyzések: